Integritetspolicy

(in english lower down on this page)

Vem vi är

Vår webbplats adress är: https://xn--arbetstimmarpermnad-gxb.se (arbetstimmarpermånad.se)

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de data som visas i kommentars formuläret, samt besökarens IP-adress och webbläsarinformation för att hjälpa till med att upptäcka skräppost.

En anonymiserad sträng skapad från din e-postadress (även kallad hash) kan lämnas till Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Gravatar-tjänstens sekretesspolicy finns här: https://automattic.com/privacy/. Efter godkännande av din kommentar är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder med inbäddad plats data (EXIF GPS) inkluderad. Besökare till webbplatsen kan ladda ner och extrahera alla plats data från bilder på webbplatsen.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och din webbplats i cookies. Dessa är till för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Dessa cookies varar i ett år.

Om du besöker vår inloggnings sida kommer vi att ställa in en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller ingen personlig information och kasseras när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi också att ställa in flera cookies för att spara dina inloggningsuppgifter och dina skärmdisplayval. Inloggnings kakor varar i två dagar, och skärmoptionscookies varar i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto tas inloggnings kakorna bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie att sparas i din webbläsare. Denna cookie innehåller ingen personlig data och anger bara artikelns ID som du just redigerade. Den löper ut efter 1 dag.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan inkludera inbäddat innehåll (t.ex. videoklipp, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare tredjeparts spårning och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive att spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Vilka vi delar dina data med

Om du begär en återställning av lösenord kommer din IP-adress att ingå i återställnings-epostmeddelandet.

Hur länge vi behåller dina data

Om du lämnar en kommentar, behålls kommentaren och dess metadata på obestämd tid. Detta är så att vi kan känna igen och godkänna eventuella uppföljande kommentarer automatiskt istället för att hålla dem i en modererings kö.

För användare som registrerar sig på vår webbplats (om någon), lagrar vi även den personliga information de lämnar i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sin personliga information när som helst (de kan dock inte ändra sitt användarnamn). Webbplats administratörer kan också se och redigera den informationen.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto på denna webbplats eller har lämnat kommentarer kan du begära att få en exporterad fil av de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Detta inkluderar inte data som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina data

Besökares kommentarer kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för upptäckt av skräppost.

Google Policies

 

Privacy Policy


Who we are

Our website address is: https://xn--arbetsdagarperr-ulb.se (sökinfo.se)

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Google Policies

sv_SESwedish